Jelena Stepanova

Jelena Stepanová

Степанова Елена Викторовна окончила славянское отделение филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова в 1978 г. по специальности «славянские языки и литературы». Преподавала болгарский и русский языки. Работала переводчиком в югославских фирмах и совместных предприятиях. Переводила научно-популярную литературу с английского, словенского, сербского, болгарского языков. Редактировала книги и переводы. В 2014 и 2015 гг. в общественно-литературном журнале «Голос Эпохи» были опубликованы подборки её стихов. Автор сборника стихов «Мамины стихи» (2011), «Почти откровенно» (2011), а также книг «Франце Прешерн: жизнь и творчество» (2017), «Глоттометрия (сопоставительно-количественные методы изучения текстов, феноменов и систем языка): Применение к исследованию рассказов Йордана Радичкова и их русских переводов» (2019), «Родоначальник реализма и критики в словенской литературе Фран Левстик» (2021), нескольких научных статей по творчеству Ф. Прешерна и его переводам на русский язык, про кодификацию словацкого литературного языка и о деятелях славянского Возрождения, а также об участии словенцев в Первой мировой войне. В 2020 г. в международном литератуно-художественном и общественно-политическом журнале «Времена» были опубликованы её переводы стихотворений Франа Левстика. Публикует свои стихи, рассказы, переводы в Интернете на сайтах Стихи.ру и Проза.ру.

 

Elena V. Stepanová vyštudovala slovanskú katedru filologickej fakulty Moskovskej štátnej univerzity. MV Lomonosov v roku 1978 s titulom slovanské jazyky a literatúry. Učila bulharský a ruský jazyk. Pracovala ako prekladateľka pre juhoslovanské firmy a spoločné podniky. Prekladala populárno-vedeckú literatúru z angličtiny, slovinčiny, srbčiny, bulharčiny. Úpravy kníh a prekladov. V rokoch 2014 a 2015 vo verejno-literárnom časopise „Voice of the Epoch“ boli uverejnené výbery z jej básní. Autor zbierky básní „Mamičkine básne“ (2011), „Takmer úprimne“ (2011), ako aj kníh „Franze Preschern: Život a dielo“ (2017), „Glottometria (komparatívne-kvantitatívne metódy štúdia textov, javov a jazykových systémov): Aplikácia na štúdium príbehov Jordana Radichkova a ich ruských prekladov“ (2019), „Zakladateľ realizmu a kritiky v slovinskej literatúre Fran Levstik“ ( 2021), niekoľko vedeckých článkov o dielach F. Preshern a jeho prekladoch do ruštiny, o kodifikácii slovenského spisovného jazyka a o vodcoch slovanskej renesancie, ako aj o účasti Slovincov v prvej svetovej vojne. V roku 2020 vyšli jej preklady básní Frana Levstika v medzinárodnom literárnom, umeleckom a spoločensko-politickom časopise Vremena. Publikuje svoje básne, príbehy a preklady na internete na stránkach Poems.ru a Proza.ru.

 

Preklad jej veršov z ruštiny

 

Sviatok duše

 

Slnko v korone celé nebo pohojdáva,

rúž na ústach sýtejší ako všetky farby červene,

v slnečných vrkočoch lesklé zlato spáva,

jagavé výboje sú potoky vzbúrené.

 

Kráčam v ústrety slnečným lúčom:

dušu im otvorím, nech zmizne farba sivá,

nech ju slnko zohreje a otvorí kľúčom.

Pekne ju zariadim, hostí popozývam.

 

Čistučko na zemi, maľovaná stena,

duša sa teší, chytá ju veselosť,

hudbou je bezstarostne omámená.

 

Prichádza prvý prihlásený hosť.

Dnešný deň v sebe zlobu nemá.

Ticho sa premení na radosť.

 

 

Prvý deň nového roka

 

Dnes je, ako vždy, obyčajný zimný deň.

Je to v roku prvý deň – taká jeho pýcha.

Minulý, priestupný – cintorínsky tieň.

Navždy v nás zostane, kým budeme dýchať.

 

Budeme tento rok šťastím požehnaní?

Alebo vietor nežičlivý otvorí nám rany?

To lepšie čakám až v živote inom.

 

Čas by som zapila v krčme suchým vínom.

Aj keď je tu chlieb a kvas horký, prehorký,

znášať útoky a prázdne žiť je chlebom bez kôrky.

 

Prvý deň uplynul tak tichučko, celkom nezbadaný,

pečať zimného smútku trčí ako ostrý kov.

Medený kruh osudu stlačil  všetky jeho strany,

ako žeravá struna znie šum veselých výkrikov.

 

Zmizol ten sladký pocit detských hier,

keď žiješ a s úžasom čakáš na zázraky.

Hodiny polnoc srdca odbili, cítiť zmier,

okamih pokoja nás inde čaká, je už taký…

 

Zatváram oči a počujem…

 

Zatváram oči a počujem,

ako za oknom zavýja búrka,

všetko dôležité zasypáva vetrom

a zaťahuje laso.

 

Zatváram oči a počujem:

Dedo Pichto alebo Kôň v kabáte

klopká o podlahu, zdá sa, že hlivie,

iba Boh vie, prečo sám.

 

Zatváram oči a počujem,

ako susedka Baba Jaga

zaškrípala nohou

a išla variť do kuchyne.

 

Zatváram oči a počujem,

ako dupoce čísi vnúčik,

obhádže podlahu hračkami

a potom kričí a reve.

 

Zatváram oči a počujem,

ako šofér búcha po aute,

z celých síl ho vyčistí

a zoškrabuje namrznutý ľad.

 

Zatváram oči a počujem,

ako pípajú autá,

ich plynové motory burácajú

a šoféri búchajú dverami.

 

Zatváram oči a počujem,

ako sa búrka zvíja a besnie,

štedro svojich zasypala snehom

tak ako zima celé mesto prikrývkou.

 

No ľudia zvyknutí na zimy

nesedia v útulných domoch,

chodia okolo po uliciach,

po kolená uviaznutí v snehu.

 

Zatváram oči a počujem

rozhovory, krik za oknom,

to nič, že je metelica a tuhá zima,

veď sú tu lopaty, škrabky, sochory…

 

FacebookmailFacebookmail