Latinsko-slovenský slovník

L-S slovnik obalka

Latinsko-slovenský slovník, Vydavateľstvo Kniha-Spoločník, Bratislava 2003; Jazykové vydavateľstvo Mikula, Bratislava 2009. Návrh obálky a grafická úprava: Marián Mikula, 934 strán)

Slovník získal 2. miesto na medzinárodnej súťaži v Prahe Slovník roku (vydanie v zahraničí)

E

 ē /pred spoluhláskou/, ex /pred samohláskou i spoluhláskou/ predl. s abl.  1. /pri udávaní miesta/ z, zo, na: ex navi exire odísť z lode, ex arbore pendere visieť na strome, ex fugā na úteku, ex omni parte zo všetkých strán, ex adverso z opačnej strany 2. /o pohybe zhora dolu a naopak/ z, zo: ex equis desiliunt zoskakujú z koní, collis paululum ex planitie editus vŕšok máličko vyčnievajúci z roviny 3. /na označenie výberu časti z celku/ z: homo ex multis človek z mnohých /t. j. obyčajný/ 4. /pri udávaní času/: od, /hneď/ po: ex eo tempore od tých čias, ex eo die od toho dňa, ex quo od tej doby, čo, diem ex  die zo dňa na deň, deň čo deň, alia ex aliis iné a iné veci 5. /pri udávaní príčiny, pôvodu, vzťahu/ z, zo, na, podľa, pre, so zreteľom na: pendere ex aliquo závisieť na niekom, ex industria horlivo, ex renibus laborare byť chorý na obličky, cui postea Africano cognomen ex virtute fuit ktorému neskôr pre odvahu dali priezvisko Afrikanus, ex senatus consulto podľa uznesenia senátu, ex consuetudine podľa zvyku, e re mea na môj prospech, ex usu esse byť užitočný, ex animo z tej duše, statua ex marmore socha z mramoru, ex anni tempore so zreteľom na ročnú dobu, ex aperto zjavne, ex improviso nenazdajky, ex integro znova

/t. j. parte, viā/ prísl.  tadiaľ

eādem /t. j. viā/ prísl.  tou istou cestou, práve tadiaľ: eadem reverti vrátiť sa tou istou cestou

eampse = eam ipsam

eāpse = eā ipsā

eātenus prísl.  potiaľ, až potiaľ, tak ďaleko

ebenum, -ī, n.  ebenové drevo

ebenus, -ī, f.  eben, ebenový strom, veci zhotovené z ebenového dreva

ēbibō, -ere, -bibī, –  1. vypiť, vysať: poculum ebibere vyprázdniť pohár 2. vpiť, pohltiť, stráviť: haec ut ebibat heres aby to dedič strávil 3. prepiť

ēblandior, -īrī, -ītus sum  dosiahnuť lichotením, vymámiť, vylákať, vydrankať: neque enim omnia emebat aut eblandiebatur nedosahoval všetko kúpou alebo lichotením

ēblandītus, -a, -um  získaný lichotením, vymámený, vydrankaný

ebrietās, -ātis, f.  1. opilosť, opojenie 2. rozjarenosť

ēbriō, -āre, -āvī, -ātum  opiť, opojiť

ēbriōsitās, -ātis, f.  opilstvo, pijanstvo, korheľstvo

ēbriōsus, -a, -um  1. oddaný opilstvu 2. veľmi šťavnatý

ēbriōsus, -ī, m.  pijan, opilec, korheľ

ēbrius, -a, -um  1. opitý, opojený: ebrium facere aliquem niekoho opiť 2. podnapitý

ēbūcinātor, -ōris, m.  vytrubovač

ēbulliō, -īre, -īvī, –  1. vyvrieť, vykypieť 2. alqd vydať, vydýchnuť, vychrliť niečo 3. alqd chvastať sa niečím

ebulum, -ī, n.  rast.  chabzda

eburātus, -a, -um  vykladaný slonovinou, ozdobený slonovinou

ebur, -ōris, n.  1. slonovina: cithara ebure distincta citara vykladaná slonovinou 2. výrobky zo slonoviny: inflavit ebur Tyrrhenum zapískal na flautu zo slonoviny

eburneolus, -a, -um  zo slonoviny: eburneola fistula píšťala zo slonoviny

eburneus, -a, -um /eburnus, -a, -um/  1. zo slonoviny: eburna lyra lýra zo slonoviny, eburni numeri kocka zo slonoviny 2. biely ako slonovina 3. sloní: dentes eburnei slonie kly

eburnus à eburneus

Eburōnēs, -um, m.  Eburóni, keltský /galský/ kmeň v belgickej Galii

Eburōvīcēs, -um, m.  jeden z keltských kmeňov Aulerkov v Galii

Ebusus, -ī, f.  Ebusos, ostrov pri Hispánii /dnes Ibiza/

ēcastor cit.  pri Kastorovi!

Ecbatana, -ōrum, n.  Ekbatany, hlavné mesto Médie

eccam = ecce eam cit.  pozrimeže na ňu /ju/! aha ju!

ecce cit.  hľa, ajhľa, aha, hľaď, hľaďte: adspice vultus ecce meos hľa, pozri na moju tvár /cit. ecce vytvára s ukazov. zámenom stiahnuté tvary: ecca, eccam, eccum, eccos, eccilla, eccillud, eccillum, eccillam, eccistam; prekladáme obdobne ako à eccam/

eccerē cit.  hľa, vskutku, naozaj

ecclēsia, -ae, f. /gr./  1. snem, ľudové zhromaždenie 2. *cirkevná obec, cirkev 3. *chrám: ecclesia maior hlavný chrám, dóm

ecclēsiastēs, -ae /-is/, m.  kazateľ

ecclēsiaticus*, -a, -um  cirkevný, duchovný

ecclēsiola, -ae, f.  malá kresťanská obec /cirkev/

eccum = ecce eum cit.  pozrimeže naňho /ho/! aha ho!

ecdicus, -ī, m. /gr./  štátny zástupca v gréckych obciach

ecdūrus à ēdūrus

ecf- à eff-

Echecratēs, -ae, m.  Echekrates, filozof – pytagorovec

echenēīs, -idis, f. /gr./  morská ryba, štítonos

echidna, -ae, f. /gr./  1. had, zmija, vretenica: echidna Lernaea lernský had zabitý Heraklom 2. jašter

Echidna, -ae, f.  Kerberova matka /obluda s panenskou tvárou a dračím telom/

Echidnaeus à Echidnēus

Echidnēus, -a, -um /Echidnaeus, -a, -um/  pochádzajúci z Echidny: Echidnaea canis Kerberos /Cerberus/

Echīnades, -dum, f.  Echinady, skupina ostrovčekov v Iónskom mori pri ústí rieky Acheloa

echīnus, -ī, m. /gr./  1. jež 2. jedlý morský jež 3. medená nádoba na oplachovanie pohárov 4. v staviteľstve sploštený vankúšový článok dórskej hlavice /v tvare zvinutého ježka/

Echīnos à Echīnus

Echīnus, -ī, f. /Echīnos, -ī, f./  Echinos, mesto v Tesálii

Echīōn, -ōnis, m.  1. mytologický grécky hrdina pochádzajúci zo zasiatych dračích zubov, Penteov otec: Echione natus Penteus 2. Hermov syn, jeden z Argonautov, účastník naháňačky na kalydonského kanca 3. grécky maliar

Echīonidēs, -ae, m.  Echionov syn, Penteus

Echīonius, -a, -um  tébsky

Ēchō, -ūs, f. /gr./  1. nymfa Echo, Ozvena 2. ozvena: assonat echo ozýva sa ozvena

eclīpsis, -is, f. /gr./  zatmenie: eclipsis solis /lunae/ zatmenie slnka /mesiaca/

ecloga, -ae, f. /gr./  1. menšia vybraná báseň 2. ekloga, pastierska báseň

eclogāriī, -ōrum, m.  vybrané časti zo spisu, z knihy /vhodné na prečítanie/

eclogārius, -iī, m.  vybrané miesto z knihy, spisu

ecquandō prísl.  či kedy, či niekedy, či voľakedy

ecquī, -quae /-qua/, -quod  či nejaký: ecqui pudor est, Veres? či máš nejaký strach, Verres?

ecquī prísl. či nejako

ecquid prísl.  či hádam, prečo, vari hádam: ecquid tandem tibi či teda chápeš, ecquid tandem tibi videtur či sa ti skutočne zdá

ecquis, -quid  či niekto, či niečo: ecquis audit?  či niekto počuje?

ecquō prísl.  kam asi: ecquo te tua virtus provexisset?  kam asi ťa priviedla tvoja statočnosť?

ectasis à extasis

eculeus à equuleus

ecus à equus

eczēma*, -atis, n. /gr./  ekzém, lišaj

edācitās, -ātis, f.  pažravosť, nenásytnosť, žravosť, pahltnosť

edāx, -ācis  1. žravý, pažravý, nenásytný, pahltný 2. dravý /o zvieratách/ 3. hlodavý, zhubný, zžieravý: livor edax ničivá závisť, curae edaces hlodavé starosti 4. ničivý, zničujúci, hltavý

ēdentulus, -a, -um  bezzubý

edepol cit.  pri Poluxovi, prisámveru, namojveru, prisámbohu

edera à hedera

Edessa, -ae, f.  1. mesto v Macedónii, kráľovské pohrebisko 2. mesto v Mezopotámii

Edessaeus, -a, -um  edesský, týkajúci sa /macedónskej/ Edessy

ēdīcō, -ere, -dīxī, -dictum /exdeīcō, -ere, -dīxī, -dictum/  1. /verejne, úradne/ oznámiť, vyhlásiť, ohlásiť 2. ustanoviť, určiť, nariadiť, rozkázať: ius edicendi právo vydávať nariadenia, senatum in diem posterum edicere zvolať senát /sedenie senátu/ na nasledujúci deň, tu armari edice maniplos nariaď, aby sa manipuly ozbrojili

ēdictālis, -e  vydaný formou ediktu

ēdictō, -āre, -āvī, -ātum /ēdicō/  vypovedať

ēdictum, -ī, n.  1. úradná vyhláška, nariadenie, oznámenie, výnos, edikt: res novas in edictum addere pripojiť k výhláške nové veci, edictum proponere uverejniť prehlásenie 2. všeobecné nariadenie /v cisárskej dobe/

edim à edō

ēdiscō, -ere, ēdidicī, –  1. alqd učiť sa naspamäť niečo: poetae ediscuntur učíme sa naspamäť básnikov 2. učiť sa, študovať: edidici dobre viem, dobre poznám

ēdisserō, -ere, -seruī, -sertum /ēdissertō, -āre, -āvī, -ātum/  podrobne vypovedať, podať podrobnú správu: edissertando dôkladným výkladom

ēdissertō à ēdisserō

ēditīcius, -a, -um  navrhnutý žalobcom

ēditiō, -ōnis, f.  1. vydanie /knihy/ 2. vydanie plodu, t. j. pôrod 3. usporiadane hier 4. správa, údaj 5. obžaloba: editio tribuum žalobcov návrh, z ktorej tribuy majú byť porotcovia

ēditum, -ī, n.  1. vyvýšenina, výšina, vysočina: edita montium horské výšiny 2. výrok, rozkaz, výnos: qui peragat edita aby vykonal rozkaz

ēditus, -a, -um  vysoký, vyvýšený, strmý, strmiaci: editior trochu vyšší, in immensum editus nesmierne vysoký

ēdō, -ere, -didī, -ditum  1. vydávať, vypúšťať: sonum edere vydávať zvuk, latratus edere štekať, hinnitus edere erdžať 2. vlievať sa /o riekach/ 3. tvoriť, plodiť, narodiť sa, priniesť na svet: edidit geminos Latona Latona porodila dvojčatá 4. vydávať, uverejňovať /o knihách/ 5. oznamovať, vyhlasovať, vypovedať 6. vyzradzovať 7. dávať odpoveď, odpovedať, oznamovať /o veštiarňach/: sortem oraculo editam osud oznámený veštbou 8. navrhovať, určovať 9. nomen edere ohlásiť sa, udať meno, vydávať sa za 10. zapríčiňovať, spôsobovať, vykonať, vytvoriť: scelus edere dopustiť sa zločinu, exemplum edere dať príklad 11. poriadať /hry/: edere munus gladiatorum poriadať gladiátorské hry 12. prinášať /plody/

edō, -ere /esse/, ēdī, ēsum /konj. préz. tiež edim, edīs atď., konj. imperf. tiež ēssem, ēssēs atď./  1. jesť: edisti satis atque bibisti dosť si sa najedol a napil 2. žrať /o zvieratách/ 3. /o ohni, zube času, jede, hrdzi a pod./ zožierať, stravovať, hlodať

ēdoceō, -ēre, -docuī, -doctum  1. alqm alqd dôkladne niekoho niečo naučiť, niekoho o niečom poučiť 2. alqm de alqa re niekomu podať o niečom dôkladnú správu

ēdoctus, -a, -um alqd  dôkladne poučený /o niečom/, dobre znalý /niečoho/: Cicero cuncta edoctus Cicero dobre znalý všetkého

ēdolō, -āre, -āvī, -ātum  1. vytesať 2. vykonať, urobiť, vypracovať

ēdomō, -āre, -domuī, -domitum  úplne skrotiť, premôcť, podmaniť: orbem edomare podmaniť si svet, edomuit nefas premohol hriech

FacebookmailFacebookmail